De Stichting Vrienden met Lef (VML) heeft de ANBI-status. Het fiscaal nummer (RSIN) van de Stichting is 852338855. Ter onderbouwing hiervan dient onderstaande informatie.

De wijze waarop fondsen worden verworven
De Stichting VML richt zich voor het werven van fondsen op het bedrijfsleven en op particulieren. Ook worden, waar mogelijk, acties ondernomen ter vergroting van het vermogen en wordt samenwerking gezocht met andere fondsen. Uiteraard is de VML graag bereid om eventuele schenkingen en legaten te ontvangen en te besteden in het kader van haar doelstelling.

Door deze ANBI-status is de VML vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw schenking of legaat/erfstelling komt dus geheel ten goede aan het doel. Als u de gift doet in de vorm van een periodieke gift is deze bovendien fiscaal aftrekbaar. Om daarvoor in aanmerking te komen dient u zich voor tenminste 5 jaar te verbinden om een gift te doen. Deze periodieke gift dient schriftelijk te worden vastgelegd. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

De wijze waarop de fondsen worden beheerd
De penningmeester zorgt voor het beheer van de middelen, het doen van betalingen en het onderhouden van contacten met de bank en de belastingdienst. Uitkeringen ten behoeve van projecten geschieden onder overlegging van facturen.
 
Wijze van besteding en uitkering
Aanvragers dienen hun verzoek om een financiële bijdrage te doen door middel van een projectplan, waarin de doelen, de activiteiten, het te verwachten resultaat en de begroting zijn opgenomen.
Het rapport van gefinancierde projecten wordt aan het bestuur voorgelegd. Het is niet de bedoeling om op continue basis bijdragen te verstrekken aan projecten. Met de aanvrager wordt overlegd over de mogelijkheden van cofinanciering.

Vergaderingen en organisatie
Het bestuur van de VML vergadert periodiek en beoordeelt in de vergadering de ingekomen aanvragen.

Financiële verantwoording en verslagen
Jaarverslagen (PDF)

 

Reageer reacties (0)
LEES MEER...